Nyhedsbrev

Hvad siger lovgivningen?

Regler om faste arbejdssteders indretning angiver, at der skal etableres en mekanisk udsugning ved arbejdsprocesser, der udvikler luftarter, støv e.l., som er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller udvikler røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening. Udsugningen skal så vidt muligt fjerne forureningen på det sted, hvor den udvikles, og samtidig tilføre frisk erstatningsluft af passende temperatur (procesventilation).

Afkastningsluften fra udsugningen skal i flere tilfælde også filtreres og eventuelt opsamles mv. inden afkast til det fri efter regler i miljølovgivningen.

Luft, der suges ud ved procesventilation - det vil sige punktudsugning og rumventilation - må ikke føres tilbage til arbejdsrummet eller til andre lokaler. Det betyder, at luften ikke må recirkuleres, men skal føres ud i det fri.

Procesventilationsanlæggets enkelte udsugninger skal være forsynet med en kontrolanordning, der angiver, hvis ventilationsanlæggets funktion er utilstrækkelig. Utilstrækkelig funktion betyder, at mængden af udsuget luft falder til et niveau, der ligger under den projekterede luftmængde.

Kontrolanordningen skal udløse en alarm i form af et lys- og/eller lydsignal, hvis den utilstrækkelige funktion kan medføre en påvirkning af luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive.

Læs mere om regler på AT-Vejledninger : Ventilation på faste arbejdspladser

Dette link: retsinformation fortæller at det er alle, som er underlagt reglerne, også selv om man kun er sig selv og ikke har ansatte. Se §2, stk.3, §20, §38 og §39.

BARSoSu har lavet en hjemmeside http://www.bar-sosu.dk/, hvor du kan finde vejledninger m.v., om hvordan du kan forbedre arbejdsmiljøet.

Få styr på dit arbejdsmiljø: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/3552475/faa-styr-paa-dit-arbejdsmiljoe-print-.pdf