Skip to main content

Salgs- og leveringsbetingelser

Maskinleverancer og montage:
For levering og montering af maskiner og andet mekanisk , elektrisk og elektronisk udstyr i Danmark, Finland, Norge og Sverige gælder de Almindelige Betingelser NLM94, som er udgivet i 1994 af Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metallitteollisuudden Keskusliitto-Metalindustriens Centralförbund r.y., Finland, Teknologibedriftens Landsforening, Norge, samt Sveriges Verkstadsindustrier, Sverige.

For andet salg gælder nedenstående generelle salg- og leveringsbestemmelser.

Generelt
Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, med mindre de er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne. Ethvert forbehold, som tilføjes i dokumenter eller på anden måde fremsættes, er kun gyldige med Toico A/S’ skriftlige accept.

Tilbud
Toico A/S’ skriftlige tilbud er frit blivende, og de anførte priser er ekskl. moms, såfremt intet andet er anført.

Priser
Toico A/S forbeholder sig ret til at forhøje de angivne priser, indtil tilbud er afgivet eller accept af købers ordre foreligger. Priser angives ekskl. moms.

De i Toico A/S’ kataloger, brochurer, tegninger, web-sider eller prislister anførte specifikationer, tekniske data og priser er uforbindende. Toico A/S forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse.

Ordrer
Ordrer betragtes som tilbud, og en aftale er først indgået, når ordren er skriftligt bekræftet af Toico A/S.

Leveringsvilkår
Levering sker ab Toico A/S’ lager. Fragt, forsendelse og emballering er for købers regning.

Leveringstid
Opgivne leveringstider er skønsmæssigt ansat og ikke bindende, idet Toico A/S dog i begge parters interesse søger at overholde den opgivne leveringstid.

Betalingsbetingelser
Hvis der ikke foreligger anden aftale, tilbud, ordrebekræftelse eller faktura skal betaling foretages kontant. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, beregnes månedlige morarenter svarende til diskontoen plus 5%. Samtidig forbeholder Toico A/S sig retten til omgående at standse yderligere leverancer og til at annullere kontrakter, som endnu ikke er leverede.

Returvarer
Returnering af varer må kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale med Toico A/S. Varer, som anmodes returneret, skal være almindelig standard lagervarer og i original emballage. Fragt og forsendelse til Toico A/S sker for købers regning og risiko.

Returneringsgebyr
Returvarer i uåbnet emballage og ubeskadiget stand fratrækkes et handlinggebyr på 15% af fakturaprisen, dog min. DKK 250,00.

Ejendomsforbehold

Ved salg på kredit forbeholder Toico A/S sig ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling af modtaget. Køber skal så vidt muligt holde det leverede adskilt fra andre varer og bevare Toico A/S’ mærkning indtil dette tidspunkt.​

Mangler
Hvis varer i en periode indtil 12 måneder efter levering viser sig at være mangelfulde, vil de fejlbehæftede varer efter Toico A/S’ valg enten blive ombyttet eller repareret på Toico A/S’ værksted eller lokalt, forudsat at oplysning om sådanne mangler meddeles skriftligt til Toico A/s umiddelbart efter disses konstatering. Toico A/S er ikke forpligtet til at betale erstatning for købers driftstab, avancetab eller noget andet direkte eller indirekte tab.

Defekter, der skyldes fejlagtig anvendelse, fejlagtig installation eller montage i ekstreme miljøer, som varen ikke er specificeret til, manglende eller dårlig vedligeholdelse eller slitage, er Toico A/S uvedkommende.

Mangler berettiger kun køber t il at ophæve indgåede aftaler vedrørende samme varetype, og dette kun hvis manglen er væsentlig og af generel beskaffenhed. Alle oplysninger om dimensioner, vægt, kapacitet, web-sider og andre data, der er anført i kataloger, prospekter, annoncer, prislister og lignende, er alene vejledende. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omgang, aftalen udtrykkeligt henviser hertil. Returnering af mangelfulde varer til Toico A/S kan kun ske imod forudgående skriftlig aftale. 

Ydermere skal varen være almindelig standard lagervare og i original emballage. Såfremt Toico A/S ikke godkender og accepterer den påklagede mangel, sker fragt og forsendelse til Toico A/S for købers regning og risiko.

Produktansvar
Toico A/S har produktansvar for personskade i henhold til gældende lov. Skade på ting er ikke omfattet ligesom Toico A/S ikke er forpligtet til at betale erstatning for købers driftstab, avancetab eller noget andet direkte eller indirekte tab.

Reklamationer
Køber skal straks ved modtagelsen undersøge de modtagne varer. Fejl og mangler, som konstateres eller burde være konstateret, skal anmeldes straks og senest 8 dage efter modtagelse. Fragtskader skal anmeldes til fragtføreren.

Force majeure
Toico A/S’ forpligtelser begrænses generelt af force majeure, herunder bl.a. krig, optøjer, strejker, lock-out, uheld ved produktion og transport samt ethvert andet forhold, der ikke er undergivet Toico A/S’ kontrol, herunder også manglende, mangelfuld eller forkert levering fra underleverandører og egne produktions-enheder.

Dellevering kan ske, hvis sådanne omstændigheder foreligger.

Hvis omstændighederne har foreligget i mere end 6 måneder, kan såvel Toico A/S som køber ophæve aftaler, der berøres heraf. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende i sådanne tilfælde.

Immaterielle rettigheder
Alle immaterielle rettigheder til produkter, tegninger, dokumenter mv. tilhører Toico A/S og må ikke uden Toico A/S’ skriftlige tilladelse anvendes af 3. part.

Tvistigheder

Eventuelle tvistigheder, som ikke kan løses i mindelighed, skal behandles ved Toico A/S’ værneting.​